Общи условия за ползване

Моля прочетете внимателно описаните по-долу условия преди да използвате онлайн книжарницата на Ла Конферанс ООД.

Използвайки онлайн книжарницата "Ла Конферанс" декларирате, че приемате и сте съгласни с настоящите условия.

"Ла Конферанс" ООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България, с ЕИК: 204585215 и адрес на управление София, жк Младост 2, бл.252, вх.2 

Този документ съдържа Общите условия, според които "Ла Конферанс" ООД извършва продажба на книги на потребителите си чрез онлайн книжарница на адрес в интернет: www.laconference.gombashop.com, наричан по-долу за краткост КНИЖАРНИЦА. Всеки, който зареди в ползваното от него техническо устройство интернет адреса www.laconference.gombashop.com ще наричаме за краткост ПОТРЕБИТЕЛ.

При зареждането на която и да е страница от КНИЖАРНИЦАТА с вградените хипер-връзки в нея, както и в другите страници на www.laconference.eu или чрез ползването или заплащането на продукти, предлагани от КНИЖАРНИЦАТА, Потребителя се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

 Права на собственост 

Използваните продукти и издания са собственост на Ла Конферанс ООД и са защитени от авторското право.

Забранено е копирането, предаването, разпространението, съхраняването или по какъвто и да е друг начин използването на част или цялото Съдържание на продуктите в каквато и да било форма без изричното писмено разрешение на ЛА Конферанс ООД

 
Използване на он-лайн книжарницата 

Всяко използване на он-лайн книжарницата на Ла Конферанс ООД означава, че Вие сте запознати/сте се запознали внимателно с настоящите Общи условия за ползване и сте се съгласили да ги ползвате безусловно. Общите условия могат да бъдат изменяни от Ла Конферанс ООД по всяко време чрез тяхната актуализазция. Промените са задължителни за всички клиенти и/или потребители. Ла Конферанс ООД има право да осъществява промени на Общите условия за ползване едностранно по всяко време по своя преценка или ако такива се налагат по силата на влязъл в сила нормативен акт. Във всеки случай на промяна на Общите условия Ла Конферанс ООД ще информира за това Потребителите чрез публикуване на промените в уебсайта си www.laconference.eu, както и в свързаните с него он-лайн книжарница и социални медии 

Създаване и приемане на настоящите условия: 10.05.2018 г.

 
Права и отговорности на страните

Продуктите в КНИЖАРНИЦАТА са ограничени само до посочените условия. Ла Конферанс ООД има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните продукти и цени, като всички такива изменения и допълнения влизат в сила от момента на публикуването им на интернет страницата на онлайн книжарницата:http://laconference.gombashop.com/ 

Ограничение на отговорността: 

С цел закупуването на продукти от КНИЖАРНИЦАТА Вие подавате лична информация. Тази информация е под закрилата нa Закона за защита на личните данни. КНИЖАРНИЦАТА използва личната информация, с цел да подобри услугите, които Ви предлага. Изпратената от Вас информация се използва единствено за изпълнение на Вашата поръчка. Изпратената от Вас информация НЕ СЕ ПРЕДОСТАВЯ на трети лица.

Промяна на цени и стоки

ОНЛАЙН КНИЖАРНИЦАТА има право да променя цените по всяко време, без да дължи предварително уведомяване на потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била актуална към момента на даване на поръчката. 
При намаление на цените, намалените цени се обявяват, като новата цена е поставена до старата, която е зачертана.
При допуснати технически грешки от страна на потребителя в информацията, предоставена от него при извършване на поръчката, КНИЖАРНИЦАТА има правото да откаже изпълнението на поръчката без да дължи обезщетение на потребителя. В случай на заплатени от страна на потребителя суми за определена поръчка/и, които по горните причини не могат да бъдат изпълнени, КНИЖАРНИЦАТА се задължава да ги възстанови. 
Намалените цени се обявяват, като новата цена е поставена до старата, която е зачертана.

Права и задължения съгласно Закона за защита на потребителите

Информация за потребителите съгласно чл. 47, ал. 1 от ЗЗП:
1. Основните характеристики на продуктите са описани в страницата за представяне на съответния продукт.

2. Доставчик на стоки, поръчвани от настоящия онлайн магазин е Ла Конферанс ООД

3. Седалище и адрес на управление на доставчика: гр. София 1799, Младост 2, бл.252, вх.2 телефон  - 0897803257, www.laconference.eu  e-mail: laconference.sarl@gmail.com

4. Крайната цена на стоките е изписана на страницата за представяне на съответния продукт, непосредствено до наименованието на стоката. Стойността на транспортните разходи за доставка, НЕ Е ВКЛЮЧЕНА в цената на стоките. Тя е посочена отделно в поръчката и се начислява към цената на стоките при определяне на крайната цена за плащане.

5. Онлайн КНИЖАРНИЦАТА не начислява никакви разходи за използване на средство за комуникация за сключване на договора за продажба от разстояние. 

6. Условия на плащане, доставка и изпълнение, датата на която КНИЖАРНИЦА се задължава да достави стоките или да извърши услугите 
Условията на доставка и изпълнение на поръчките са описани в раздел „Условия на доставка”. Условията на плащане са посочени в раздел „Начини на плащане”

7. Условия, срок и начини за упражняване на правото на отказ от договора
Потребителят има право да се откаже от договора за продажба от разстояние, без да посочва причини за това. Срокът за упражняване правото на отказ е 14 дни считано от:
• датата на доставка, което означава датата, на която Вие или посочена от Вас трета страна (различна от куриера) сте приели и физически владее продукта; или
• в случай на повече продукти, поръчани с една поръчка и доставени поотделно: (i) датата, на която Вие или трето лице (различно от куриера) и посочено от Вас сте приели и физически владеете последния продукт, или (ii) датата, на която ние Ви уведомим, че не можем да доставим остатъка от поръчаните продукти; или
• в случай на поръчка, свързана с доставка на продукт, състоящ се от множество части: (i) датата, на която Вие или трето лице (различна от куриера) и посочено от Вас сте приели и физически владеете последната част, или (ii) датата, на която ние Ви уведомим, че не можем да доставим останалите части.

За да упражни правото си на отказ, потребителят трябва да уведоми КНИЖАРНИЦАТА посочвайки име и адрес за кореспонденция и в случай, че има такива- телефонен номер и e-mail адрес както и за решението си да се откаже от договора с недвусмислено заявление, което следва да бъде представено на КНИЖАРНИЦАТА на хартиен или друг траен носител.

ЗА пълна информация относно политиките ни за поверителност, посетете раздела "Политика за поверителност"

 Надзорен орган

 Комисия за защита на потребителите

гр. София, пл.Славейков №4А, ет.3, 4 и 6

тел.: +359 2  980 25 24 факс: +359 2  988 42 18

гореща линия: 0700 111 22

Интернет страница: www.kzp.bg